O BANKU

Reklamacje

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo złożyć reklamację. Szczegółowe informacje zawarte zostały w dokumencie: Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków

Formularz reklamacji klienci indywidualni

Formularz reklamacji klienci instytucjonalni

Formularz reklamacji kartowej klienci indywidualni

Formularz reklamacji kartowej klienci instytucjonalni

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji w związku z COVID-19

Misja banku

Misją Banku Spółdzielczego w Jarocinie jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych, efektywnych i bezpiecznych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokajanie potrzeb wszystkich klientów i członków banku, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.

Ochrona Danych

Szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie udziela Inspektor Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie jest Joanna Regulska, z którą można skontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: iod@bsjarocin.pl lub pisemnie: Al. Niepodległości 5, 63-200 Jarocin.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Źródłem praw i obowiązków związanych z gwarantowaniem depozytów są przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 Wysokość gwarancji BFG:

 • kwota depozytu, która nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro gwarantowana jest w całości.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,
 • kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR,
 • firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR,
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Zasady obliczania i wypłaty kwoty gwarantowanej:

 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednego klienta w danym banku,
 • w przypadku środków zgromadzonych na rachunkach wspólnych, limit gwarancji 100 000 euro przysługuje odrębnie każdemu ze współposiadaczy,
 • niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych,
 • wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl

Zawieszenie rat kredytowych

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Jarocinie umożliwia klientom  odłożenie terminu spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu maksymalnie do 30 września 2020.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni przesłać uproszczony wniosek na dedykowaną skrzynkę mailową Banku: kredyty@bsjarocin.pl

Wnioski do pobrania:

Wniosek COVID Klient Indywidualny

Wniosek COVID Klient Instytucjonalny

Tarcza PFR

Informacja dla klientów

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR

PFR określanie liczby pracowników

 

Zainteresowanych klientów do skorzystania z Subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR, informujemy za stroną Polskiego Funduszu Rozwoju, że:

Czy można wskazać do przekazania subwencji rachunek bieżący z udostępnionym kredytem lub linią kredytową?

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przekazane na rachunek bieżący, w którym udostępniony jest kredyt lub linia kredytowa, pod warunkiem, że klient na nowo wykorzysta środki ze spłaconego limitu kredytowego do pokrycia kosztów bieżącej działalności gospodarczej.